Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. więcej x

MPK-Łódź Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. 90-132 Łódź, ul Tramwajowa 6

serwisy informacyjne

  • MPK Łódź - Aktualności
  • MPK na facebook

    MPK na facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Subskrypcja
  • polski
  • English

Zmiany rozkładów

W dniu 25 września 2021 r. w godz. 10 - 22 w związku z imprezą muzyczną na pętli Północna zmieni się trasa tramwajów linii 0, 7

więcej

Od nocy 24/25 września 2021 r. wznowione zostanie kursowanie do Pabianic, autobusowej linii N4B

więcej

Od dnia 23 września br. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 59, 65A, 65B, 89

więcej

Od dnia 20 września 2021 r. do odwołania zmianie ulegnie trasa tramwajów linii 9

więcej

Od dnia 16 września 2021 r. do odwołania zmianie ulegną trasy autobusów linii 90B i 201

więcej

Od dnia 11 września 2021r., zmianie ulegną trasy linii 15, 17, 55A, 55B, 69A, 69B, 74A, 74B, N7A, N7B

- zmianie ulegnie rozkład jazdy linii Z13
- zawieszona zostanie linia 74C

więcej

Od dnia 8 września 2021 r. (środa) do odwołania, zmianie ulegną trasy autobusów linii 65A, 80A, 80B, 86B, 99, N9

więcej

Od dnia 1 września 2021 r. zmianie ulegną trasy autobusów linii 71A, 71B

- jednocześnie zostanie zawieszone kursowanie linii Z71

więcej

Od dnia 1 września 2021 r. (środa) zmianie ulegną trasy linii 15, 74C, 86B

- jednocześnie wznowione zostanie kursowanie linii 5

więcej

Od dnia 1 września 2021 r. uruchomione zostaną autobusowe linie 68, 96A, 96B

- zawieszone zostaną autobusowe linie 50A, 68A, 68B

więcej

Od dnia 1 września 2021 r. (środa), uruchomione zostaną kursy szkolne na liniach: 53D, 84A

więcej

Od dnia 1 września 2021 r. (środa), zmianie ulegną rozkłady jazdy linii: 2, 7, 12B, 18, 50B, 50C, 57, 69A, 69B, 70, 74A, 74B, 74C, 81, 85, 96C, Z1, Z13, N1A, N1B, N5A, N5B

więcej

Od dnia 1 września 2021 r. do odwołania zmianie ulegnie trasa autobusu linii Z41

więcej

Od dnia 1 września 2021r., zmiana rozkładu jazdy linii 92B

więcej

Od dnia 1 września 2021 r. do odwołania zmianie ulegnie trasa autobusu linii 63

więcej

W dniach 25 sierpnia - 15 września 2021 r. w trybie awaryjnym zmianie ulegnie trasa autobusów linii 90B

więcej

Od dnia 18 sierpnia 2021 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 74A, 74B, 86B

więcej

Od dnia 16 sierpnia 2021r. do odwołania zmianie ulegną trasy autobusów linii 54A, 54B, 54C, 54D, 58B, 64A, 64B

więcej

Od dnia 16 sierpnia 2021 r. do odwołania zmianie ulegnie trasa autobusu linii 57

więcej

Od dnia 12 sierpnia 2021 r. (czwartek) do odwołania zmianie ulegną trasy linii 15, 74C, 86B

- jednocześnie ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 2, 8A, 8B
- zawieszone zostanie kusowanie tramwajowej linii 5

więcej

Rozkłady jazdy Tramwaje Autobusy Nocne
Rozkład na:
Moje linie
Zaplanuj swoją podróż

Regulamin i przepisy

2018-03-01 00:01

Przepisy taryfowe - Łódź

UCHWAŁA NR XLII/1108/17

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

 

(opublikowana w Dz.Urz. Woj.Łódzkiego 15.03.2017, weszła w życie od dnia 2.04.2017)

z późniejszymi zmianami wprowadzonymi:

-         od   2.04.2017 r.  – Uchwałą Nr XLIII/1135/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017 r.

-         od 29.06.2017 r.  – Uchwałą Nr L/1265/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r.

-         od   1.09.2017 r.  – Uchwałą Nr L/1265/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r.

-         od 16.06.2017 r.  – Uchwałą Nr L/1265/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r.

-         od   5.10.2017 r.  – Uchwałą Nr LVI/1348/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2017 r.

-         od 20.10.2017 r.  – Uchwałą Nr LVII/1375/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 września 2017 r.

-         od   1.03.2018 r.  – Uchwałą Nr LXV/1663/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 r.

-         od 13.04.2018 r.  – Uchwałami Nr LXIX/1750 i 1751/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.

-         od 21.06.2018 r.  – Uchwałą Nr LXXI/1840/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2018 r.

-         od 22.09.2018 r.  – Uchwałą Nr LXXIV/2031/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r.

-         od 25.09.2018 r.  – Uchwałami Nr LXXIV/2004 i 2006/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r.

-         od 11.10.2018 r.  – Uchwałą Nr LXXV/2052/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 września 2018 r.

-         od   5.04.2019 r.  – Uchwałą Nr VI/188/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.

-         od   8.05.2019 r.  – Uchwałą Nr VII/253/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2019 r.

-         od 28.05.2019 r.  – Uchwałą Nr VIII/256/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r.

-         od 16.07.2019 r.  – Uchwałą Nr X/358/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 r.

-         od 21.11.2019 r.  – Uchwałą Nr XV/631/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r.

-         od 6 i 21.12.2019 r.  – Uchwałą Nr XVI/680/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r.

-         od   1.02.2020 r.  – Uchwałą Nr XVII/714/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2019 r.

 

Na podstawie

art. 7 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948), art. 50a ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1440, 1753, 1890 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342), art.34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. poz.915)

Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się przepisy taryfowe dotyczące przewozu osób w środkach komunikacji lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, zwane dalej przepisami taryfowymi w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wysokość cen urzędowych za usługi przewozowe realizowane lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Przepisy, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują na międzygminnych liniach komunikacyjnych w zakresie i na zasadach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych pomiędzy zainteresowanymi jednostkami samorządów terytorialnych.

2. W przypadku, gdy trasa linii komunikacyjnej wybiega poza granice miasta i jej funkcjonowanie nie jest uregulowane porozumieniem międzygminnym, na całej długości linii obowiązują przepisy uchwały.

§ 3.

Bilety okresowe, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 5, zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXIX/754/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2395), zmieniona uchwałą Nr XXXI/794/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2798).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/1108/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 22 lutego 2017 r.

 

PRZEPISY TARYFOWE

W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
MIASTA ŁODZI

 

§ 1.

 

1.       Przepisy obowiązują na liniach komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi
i na liniach międzygminnych funkcjonujących na zasadach określonych w porozumieniach międzygminnych, w których Miasto Łódź występuje w charakterze strony.

2.       Na podstawie umów zawartych między Miastem Łódź a podmiotami organizującymi lub wykonującymi przewozy poza systemem lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi uznawane za ważne mogą być bilety sprzedawane lub honorowane przez te podmioty. W przypadku gdy przewidywane wpływy do budżetu Miasta Łodzi wynikające z zawartych umów będą kształtowały się na poziomie powyżej 75% cen biletów przewidzianych w załączniku Nr 2 do uchwały, dla zawarcia i wypowiedzenia umów z ww. podmiotami nie jest wymagana zgoda Rady Miejskiej w Łodzi.

 

§ 2.

 

1.      Pierwszą czynnością, jaką pasażer jest zobowiązany dokonać bezpośrednio po wejściu do pojazdu jest skasowanie biletu za przejazd o łącznym nominale równym co najmniej opłacie za podróż
w wybranym przez niego przedziale czasowym, bądź zakup biletu:

1)      za pomocą systemu płatności mobilnych;

2)      w pojeździe i jego skasowanie.

2.      W przypadku wnoszenia opłat bezgotówkowych w systemie wejście/wyjście, pierwszą czynnością, jaką pasażer jest zobowiązany dokonać bezpośrednio po wejściu do pojazdu jest przyłożenie bezstykowej karty płatniczej do urządzenia służącego do poboru opłat bezgotówkowych.

3.      W momencie zakończenia podróży w przypadku, o którym mowa w ust. 2, pasażer jest zobowiązany do ponownego przyłożenia bezstykowej karty płatniczej do urządzenia służącego
do poboru opłat bezgotówkowych. W przypadku braku potwierdzenia zakończenia podróży w ten sposób, opłata za przejazd zostaje naliczona do końca trasy danego pojazdu.

4.      Wysokość opłat bezgotówkowych w systemie wejście/wyjście określa załącznik Nr 3 do uchwały.

5.      Czas podróży i związana z nim opłata liczą się od momentu wniesienia opłaty lub przyłożenia bezstykowej karty płatniczej do urządzenia służącego do poboru opłat bezgotówkowych.

6.      Do dnia 31 grudnia 2021 r. bilety jednorazowe, o których mowa w pkt I 1. lit. a załącznika Nr 2
do uchwały stają się biletami do 40 min., natomiast bilety, o których mowa w pkt I 1. lit. b załącznika Nr 2 do uchwały stają się biletami do 60 min.

7.      W przypadku decyzji pasażera o wydłużeniu podróży, jest on zobowiązany przed upływem poprzedniego przedziału czasowego dokonać właściwego dopełnienia opłaty za przejazd, zgodnie z obowiązującą taryfą. Zasada dopełnienia opłaty za podróż dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych czasowych, za wyjątkiem biletów jednodniowych.

8.      Do kontroli należy zachować wszystkie bilety za przejazd od czasu rozpoczęcia podróży.

9.      W przypadku wyboru biletów jednodniowych, biletów grupowych oraz biletów krótkookresowych na okaziciela w momencie rozpoczęcia podróży należy w tym samym czasie wnieść całą opłatę za przejazd.

10.  Wniesiona opłata uprawnia pasażera do przesiadania się do dowolnie wybranego pojazdu komunikacji miejskiej, w ramach opłaconego przedziału czasowego. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży. Okres ważności biletu przedłuża się odpowiednio o wydłużony czas podróży, spowodowany opóźnieniem się pojazdu, w stosunku do obowiązującego rozkładu jazdy.

11.  Zakupione bilety jednorazowe nie podlegają zwrotowi.

 

 

§ 3.

 

1.      Bilety strefy 1 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.

2.      Bilety strefy 2 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego tylko w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.

3.      Bilety strefy 1+2 uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.

4.      Miejsce przekroczenia strefy jako granicy taryf jest określone w rozkładzie jazdy linii komunikacyjnych wykraczających poza pierwszą strefę taryfową.

5.      Bilety długookresowe liniowe, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, uprawniają do przejazdu pojazdami dwóch linii komunikacyjnych, które posiadają co najmniej jeden wspólny punkt przesiadkowy, wybranych przez pasażera w chwili zakupu biletu, lub pojazdami innych linii, których trasy na danym odcinku ściśle pokrywają się z trasami wybranych linii.

6.      Bilety długookresowe na wszystkie linie, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, uprawniają do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach komunikacyjnych właściwych dla wybranej przez pasażera strefy taryfowej, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.      Bilety właściwe dla strefy 1 oraz strefy 1+2 obowiązują również w pociągach przewoźników kolejowych, z którymi Miasto Łódź zawarło stosowne umowy, wyłącznie w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.

8.      Zakup biletów długookresowych następuje

            1)      poprzez zakodowanie biletu na elektronicznej karcie zbliżeniowej będącej nośnikiem biletów w formie elektronicznej,

            2)      za pomocą systemu płatności mobilnych.

9.      Daty ważności biletów długookresowych, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, określa pasażer.

10.  Bilety długookresowe są ważne we wszystkie dni tygodnia na liniach dziennych i nocnych.

11.  Pasażer ma prawo do nabycia biletu długookresowego nie wcześniej niż 30 dni przed początkiem jego okresu ważności.

12.  Bilety krótkookresowe na okaziciela i długookresowe na okaziciela nie podlegają zwrotowi.

13.  Pasażer na swój wniosek może otrzymać zwrot równowartości biletu długookresowego imiennego, nie później niż 14 dni przed upływem jego ważności, w kwocie proporcjonalnej do czasu jego wykorzystania, po potrąceniu 10 % zwracanej kwoty, stanowiącej opłatę manipulacyjną.

14.  Wzory, formy oraz zasady sprzedaży biletów określa jednostka organizacyjna upoważniona do organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi.

15.  Zasady wnoszenia i kontroli opłat, sposób reklamacji oraz pojazdy, w których system wejście/wyjście będzie wykorzystywany określa jednostka organizacyjna upoważniona do organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi.

 

 

 

 

§ 4.

 

Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

 

Podmiot

Dokumenty, którymi podmiot winien się legitymować

1)

posłowie i senatorowie RP

legitymacja posła lub senatora;

2)

radni Rady Miejskiej w Łodzi

legitymacja wydana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi;

3)

inwalidzi wojenni lub wojskowi

książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego;

4)

osoby represjonowane

legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

5)

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub I grupę inwalidztwa wydaną przed 1 stycznia 1998 r. przez organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji lub wypis lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

legitymacja lub orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub wypis z treści orzeczenia organu orzekającego
o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji;
ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość
lub dysponować możliwością potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel
lub bilet specjalny, o którym mowa w § 5,
wydany na podstawie ww. dokumentów;

6)

osoby niewidome i niedowidzące
oraz ich przewodnicy

orzeczenie lub legitymacja osoby niepełnosprawnej
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy
i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku
albo orzeczenie o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu wzroku
(symbol 04-O lub O lub §26 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r.)
lub Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość
lub dysponować możliwością potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel
lub bilet specjalny, o którym mowa w § 5,
wydany na podstawie ww. dokumentów;

7)

dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli, szkół
i placówek specjalnych, przedszkoli
i szkół z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli i szkół integracyjnych lub przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego (MEN-I/5) lub legitymacja szkolna ucznia niepełnospr.
o wzorze zatwierdzonym przez ministra właściwego
do spraw oświaty
(MEN-I/51/2, MEN-I/50a-N/2,
MEN-I/3-N, MEN-I/4-N)

lub mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel
bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
lub bilet specjalny, o którym mowa w § 5,
wydany na podstawie ww. orzeczenia;

8)

dzieci i młodzież z upośledzeniem narządu ruchu do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

legitymacja lub orzeczenie o niepełnosprawności
z powodu upośledzenia narządu ruchu (symbol 05-R)
wydane przez zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności
bądź bilet specjalny, o którym mowa w § 5,
wydany na podstawie ww. dokumentów;

9)

wyłącznie podczas podróży na trasie:
dom – ośrodek rehabilitacyjny, dom – warsztaty terapii zajęciowej, osoby:

a) uczęszczające do ośrodków rehabilitacyjnych, w których zajęcia odbywają się codziennie
od poniedziałku do piątku,

b) uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej.

Osoby, o których mowa w lit. a i b muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

-    posiadać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

-    posiadać orzeczenie o zaliczeniu
do I bądź II grupy inwalidów, wydane
i ważne
przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

-    posiadać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez organ orzekający
o niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień
na podstawie odrębnych przepisów

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany
na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów oraz zaświadczenia specjalistycznej jednostki służby zdrowia (zaświadczenia kierownika ośrodka rehabilitacyjnego lub warsztatów terapii zajęciowej);
ponadto w czasie podróży pasażer
powinien posiadać zaświadczenie
z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego i ośrodka rehabilitacyjnego,
lub warsztatu terapii zajęciowej,
wydane przez te placówki;

10)

osoby, które ukończyły 70 lat

dowód stwierdzający tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel
bądź bilet specjalny, o którym mowa w § 5,
wydany na podstawie ww. dokumentów;

11)

dzieci przed ukończeniem 4 lat

dokument stwierdzający wiek dziecka;

12)

dzieci i młodzież przebywające
w domach dziecka
i ośrodkach wychowawczych

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie zaświadczenia wystawionego przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego;

13)

pracownicy firm przewozowych obsługujących linie komunikacyjne lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, funkcjonujące w oparciu o umowy i porozumienia międzygminne, o których mowa w § 1, emeryci i renciści Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź Spółki z o.o. oraz emeryci i renciści byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat, na liniach obsługiwanych przez daną firmę

odpowiednia legitymacja wydana przez wymienione jednostki;

14)

podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji

legitymacja służbowa;

15)

opiekunowie osób, wymienionych
w pkt 5, podróżujący z podopiecznym,
a w przypadku podopiecznych uczęszczających do ośrodków rehabilitacyjnych lub na warsztaty terapii zajęciowej, także podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby

podczas podróży z podopiecznymi na podstawie wskazania, natomiast podczas podróży powrotnej
i podczas podróży po podopiecznych – ważny jednorazowy 60-minutowy bilet specjalny, wydany
na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 3 ust. 14;

16)

opiekunowie osób, wymienionych
w pkt 7 i 8, podróżujący z podopiecznym oraz w dni powszednie od poniedziałku do piątku podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby

17)

kontrolerzy lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi podczas wykonywania obowiązków służbowych

upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 14;

18)

osoby, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony
dla Zdrowia Narodu
” lub „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” lub będące krwiodawcami, którzy oddali nie mniej niż:

a) 15 litrów krwi – dla kobiet,
b) 18 litrów krwi – dla mężczyzn

legitymacja „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wydana przez ministra właściwego
do spraw zdrowia lub legitymacja
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
(z wpisanym oznaczeniem stopnia odznaki oraz numerem PESEL) wydana przez Polski Czerwony Krzyż
albo zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi,
wydane przez Stację Krwiodawstwa;
ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość
lub dysponować możliwością potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel
lub bilet specjalny, o którym mowa w § 5,
wydany na podstawie ww. dokumentów;

19)

dzieci i młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 4 lat do ukończenia 20 roku życia, uczęszczające do przedszkola, uczące się, studiujące i wychowujące się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających Łódzką Kartę Dużej Rodziny 4+

bilet specjalny, o którym mowa w § 5,
wydanyna podstawie okazania
Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 4+
wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość
lub potwierdzeniem tożsamości
przy pomocy aplikacji mObywatel
lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość, okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 4+ przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości lub potwierdzeniem tożsamości
przy pomocy aplikacji mObywatel;

20)

właściciele samochodów osobowych
oraz osoby im towarzyszące – łącznie
w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie,

w dniu 22 września
podczas corocznych obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu

dowód rejestracyjny samochodu osobowego
wystawiony na jednego z pasażerów;

21)

studenci wyższych uczelni, wpisanych
na listy uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, podczas Juwenaliów organizowanych przez uczelnie wyższe, których siedziby znajdują się na terenie miasta Łodzi,
na całej trasie linii przejeżdżających

przez odcinki ulic i alei: Pomorskiej

od Kopcińskiego do Konstytucyjnej;

Narutowicza od Kopcińskiego

do Konstytucyjnej; Politechniki

od Radwańskiej do Wróblewskiego;

Wólczańskiej od Radwańskiej

do Wróblewskiego <i style="mso-bidi-font-style:normal">(linie 12, 15, 16, 17, 18, 55, 57, 58, 74, 77, 87)

ważna legitymacja studencka
lub mLegitymacja studencka w aplikacji mObywatel;

22)

dzieci i młodzież uczestniczące
w cyklicznych, ogólnopolskich imprezach sportowych, których gospodarzem jest Miasto Łódź oraz ich opiekunowie

identyfikator wydany przez organizatora imprezy sportowej zawierający zdjęcie, imię i nazwisko,
termin rozgrywek („od”-„do”) i dyscyplinę sportu,
której dotyczy, zatwierdzony przez jednostkę,
o której mowa w § 3 ust. 14 oraz legitymacja szkolna
lub mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel,
lub dowód osobisty lub potwierdzenie tożsamości
przy pomocy aplikacji mObywatel
lub inny dokument stwierdzający tożsamość uczestnika;

23)

seniorzy powyżej 60 roku życia w czasie obchodów Łódzkich Senioraliów przypadających w terminach określonych w ogłoszeniach Prezydenta Miasta Łodzi publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi

Miejska Karta Seniora
wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub potwierdzeniem tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

24)

radni Miejskiej Rady Seniorów

legitymacja radnego Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub potwierdzeniem tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

25)

wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

identyfikator wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

26)

dzieci w wieku od 6 do 13 lat uczestniczące w zajęciach zamkniętych w formie półkolonii organizowanych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich przez Urząd Miasta Łodzi

zaświadczenie wydane przez Wydział Edukacji
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Urzędu Miasta Łodzi dla organizatora półkolonii, określające termin trwania turnusu.

27)

uczestnicy i wolontariusze DOZ Maratonu Łódź w czasie trwania tego wydarzenia

numer startowy albo identyfikator wolontariusza.

28)

osoby posiadające status:
„działacza opozycji antykomunistycznej”
lub „osoby represjonowanej z powodów politycznych”

legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako:
działacza opozycji antykomunistycznej albo
osoby represjonowanej z powodów politycznych albo działacza opozycji antykomunistycznej
i osoby represjonowanej z powodów politycznych
”;

29)

osoby posiadające tytuł Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu

legitymacja „Dawca Przeszczepu”
lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu”
wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość
lub potwierdzeniem tożsamości
przy pomocy aplikacji mObywatel

 

§ 5.

 

Zasady oraz miejsce wydawania biletów specjalnych kodowanych na elektronicznej karcie zbliżeniowej będącej nośnikiem biletów specjalnych w formie elektronicznej, na podstawie dokumentów uprawniających pasażera do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, określa jednostka,
o której mowa w § 3 ust. 14.

 

§ 6.

 

Do ulgowych przejazdów uprawnieni są:

 

Podmiot

Dokumenty, którymi podmiot winien się
legitymować

1)

kombatanci

zaświadczenie lub legitymacja kombatancka wystawiona przez właściwy Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
bądź zaświadczenie wystawione przez
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;

2)

weterani i weterani poszkodowani

legitymacja weterana
lub legitymacja weterana poszkodowanego;
ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość
lub dysponować możliwością potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

3)

dzieci i młodzież od 18 do 26 roku życia, uczęszczające do szkół publicznych
lub posiadających uprawnienia
szkoły publicznej

ważna legitymacja szkolna
lub mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel
lub inny dokument potwierdzający status ucznia;

4)

studenci wyższych uczelni wpisanych
na listy uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

ważna legitymacja studencka
lub mLegitymacja studencka w aplikacji mObywatel
lub inny dokument potwierdzający status studenta;

5)

dzieci i młodzież do 26 roku życia
oraz studenci uczęszczający do szkół zagranicznych

ważna międzynarodowa legitymacja studencka  (ISIC);

6)

uczniowie do 26 roku życia wykonujący praktyczną naukę zawodu w celu uzyskania Dyplomu Czeladniczego w warsztatach rzemieślniczych

ważna legitymacja wystawiona przez uprawnioną Izbę Rzemieślniczą;

7)

emeryci i renciści, z wyjątkiem osób wymienionych w § 4 pkt 1-6, 9, 10 i 13

legitymacja emeryta-rencisty wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy lub decyzja o przyznaniu świadczenia wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy;
ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość
lub dysponować możliwością potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

8)

osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierające zasiłek stały

orzeczenie lub legitymacja osoby niepełnosprawnej
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz
z decyzją administracyjną o przyznaniu zasiłku stałego; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość
lub dysponować możliwością potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

9)

dzieci w wieku od lat 4 do 18 lat

dokument stwierdzający wiek dziecka
lub legitymacja szkolna
lub mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel
lub inny dokument potwierdzający status ucznia;;

10)

dzieci i młodzież do 25 roku życia, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny 3 – przysługuje 75 % ulgi od wartości biletu normalnego 30 lub 90-dniowego imiennego
na wszystkie linie

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany
na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 3 wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość
lub potwierdzeniem tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość, okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 3 przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości lub potwierdzeniem jego tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

11)

dzieci i młodzież od 20 do 25 roku życia, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny 4+ – przysługuje 75 % ulgi od wartości biletu normalnego 30 lub 90-dniowego imiennego
na wszystkie linie

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 4+
wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość
lub potwierdzeniem tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

12)

osoby wskazane jako osoby uprawnione w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych danego miasta/gminy, z którym Miasto Łódź zawarło porozumienie międzygminne, na warunkach w nim określonych

bilet specjalny o którym mowa w § 5, wydany
na podstawie okazania dokumentu uprawniającego do korzystania z programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych danego miasta/gminy wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub potwierdzeniem tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazanie dokumentu uprawniającego do korzystania z ww. programu przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości lub potwierdzeniem jego tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

13)

osoby osiągające dochód równy lub niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej – przysługuje 75 % ulgi od wartości biletu normalnego 30-dniowego imiennego
na wszystkie linie

bilet specjalny o którym mowa w § 5, wydany
na podstawie okazania pisemnej informacji wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi potwierdzającej, że osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczenia z pomocy społecznej wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub potwierdzeniem tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

14)

osoby zatrudnione w zakładzie pracy chronionej spełniające jeden z poniższych warunków:

a) posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) posiadające orzeczenie o zaliczeniu
do I bądź II grupy inwalidów, wydane
i ważne przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

c) posiadające orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów – przysługuje 90 % ulgi od wartości stanowiącej iloczyn ceny biletu normalnego jednodniowego oraz liczby dni (np. 30-dniowy – 36 zł)

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na czas określony (w terminie „od” - „do”) na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów i zaświadczenia zakładu pracy chronionej wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub potwierdzeniem tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

15)

doktoranci szkół doktorskich prowadzonych przez uczelnie mające siedzibę na terenie Miasta Łodzi

legitymacja doktoranta.

 

§ 7.

Kontroli biletów dokonują kontrolerzy upoważnieni imiennie przez kierownika jednostki, o której mowa w § 3 ust. 14.

 

§ 8.

1.      W razie stwierdzenia przez kontrolera, o którym mowa w § 7, zaistnienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:

                  1) brak biletu;

                  2) posiadanie biletu nieważnego za przejazd;

                  3) brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu;

                  4) brak dokumentu uprawniającego do ulgowego przejazdu;

                  5) spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny

                  6) brak dokumentu uprawniającego do przejazdu przy wykorzystaniu biletu określonego w pkt. VI, VII lub VIII załącznika Nr 2 do uchwały

– pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, w wysokości określonej w ust. 3, oraz w sytuacji określonej w pkt 1-4 i 6 – opłaty za podróż o wartości równej cenie biletu jednorazowego czasowego do 60 minut.

2.      Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1, podlega zapłacie w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.

3.      Z zastrzeżeniem ust. 4, wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:

                  1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1-3 jako 3-krotność ceny biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie strefy 1;

                  2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 jako 2-krotność ceny biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie strefy 1;

                  3) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 jako 6-krotność ceny biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie strefy 1;

                  4) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6 jako 2-krotność ceny biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie strefy 1.

4.      Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 3 pkt 1-3 obniża się o 60 % w przypadku wniesienia opłaty na  miejscu  u  kontrolera  biletów  za  potwierdzeniem  wpłaty  lub w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.

 

 

§ 9.

 

1.      W sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 opłata dodatkowa zostaje anulowana, zaś uiszczona podlega w całości zwrotowi, w przypadku opłacenia opłaty manipulacyjnej, określonej w ust. 4 i przedstawienia w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 2:

1)      ważnego w czasie kontroli biletu długookresowego imiennego;

2)      aktualnego w dniu kontroli dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego;

3)      ważnego w czasie kontroli biletu bądź dokumentu, określonego w pkt. VI, VII i VIII załącznika Nr 2 do uchwały.

2.      W przypadku przedstawienia ważnego w czasie kontroli biletu długookresowego imiennego lub aktualnego w dniu kontroli dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego po upływie terminu określonego w ust. 1, nie później niż w terminie określonym § 10 ust. 1, opłatę dodatkową obniża się do wysokości kwoty określonej w § 8 ust. 3 pkt 2

3.      W przypadku kradzieży dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, po przedstawieniu przez pasażera zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie zdarzenia, wydanego przez Policję, opłata dodatkowa zostaje anulowana, a opłata manipulacyjna, o której mowa w ust. 1, nie zostaje naliczona.

4.      Wysokość opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1, ustala się jako 5-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego czasowego normalnego.

5.      W przypadku awarii biletomatu mobilnego w pojeździe, potwierdzonej przez kontrolera biletów lub przewoźnika:

            1)     opłata dodatkowa zostaje anulowana, zaś uiszczona podlega w całości zwrotowi, po wniesieniu opłaty za podróż o wartości równej cenie biletu jednorazowego czasowego do 60 minut
w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 2
lub od daty potwierdzenia awarii przez przewoźnika;

            2)      opłata dodatkowa nie zostaje nałożona po wniesieniu opłaty za podróż o wartości równej cenie biletu jednorazowego czasowego do 60 minut na miejscu u kontrolera biletów.

 

 

 

§ 10.

 

1.      Od nałożonej opłaty dodatkowej, o której mowa w § 8, pasażerowi przysługuje możliwość złożenia odwołania w terminie 3 miesięcy od dnia wystawienia dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 2. Wniesienie odwołania nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i nie ma wpływu na bieg terminu określonego w § 8 ust. 4.

2.      Rozpatrywanie odwołań, o których mowa w ust. 1, następuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. poz. 266 oraz z 2017 r. poz. 2406).

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/1108/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 22 lutego 2017 r.

 

 

Wysokość cen urzędowych za usługi przewozowe
realizowane lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi

Lp.

Rodzaje biletu

Cena biletu normalnego – Strefa 1

Cena biletu ulgowego – Strefa 1

Cena biletu normalnego – Strefa 2

Cena biletu ulgowego – Strefa 2

Cena biletu normalnego – Strefa 1+2

Cena biletu ulgowego – Strefa 1+2

I.

Bilety jednorazowe czasowe

1.

Bilet jednorazowy, czasowy, kasowany, na wszystkie linie, z możliwością przesiadania się, ważny od momentu skasowania na liniach dziennych i nocnych w czasie:

a)

do 20 minut

3,00 zł

1,50 zł

3,00 zł

1,50 zł

3,00 zł

1,50 zł

b)

do 40 minut

3,80 zł

1,90 zł

3,80 zł

1,90 zł

3,80 zł

1,90 zł

2.

Bilet jednodniowy ważny od momentu skasowania do godz. 23:59 tego samego dnia

12,00 zł

6,00 zł

---

---

14,40 zł

7,20 zł

II.

Bilety grupowe dostępne w biletomatach, punktach sprzedaży biletów długookresowych oraz poprzez aplikację mobilną

1.

Bilet grupowy jednodniowy 2 plus 3 ważny dla grup składających się
z 1 lub 2 osób dorosłych podróżujących
z 1 do 3 dzieci w wieku
przed ukończeniem 18 roku życia

16,00 zł

---

---

20,00 zł

2.

Bilet grupowy pięciodniowy 2 plus 3 ważny dla grup składających się
z 1 lub 2 osób dorosłych podróżujących
z 1 do 3 dzieci w wieku
przed ukończeniem 18 roku życia

53,00 zł

---

---

64,00 zł

3.

Bilet grupowy weekendowy 2 plus 3 ważny od godz. 18:00 w piątek
do godz. 3:00 w najbliższy poniedziałek dla grup składających się z 1 lub 2 osób dorosłych podróżujących z 1 do 3 dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia

16,00 zł

---

---

20,00 zł

4.

Bilet grupowy jednodniowy 2 plus 30 ważny dla grup składających się
z 1 lub 2 osób dorosłych (opiekunów)
i do 30 dzieci w wieku szkolnym
do ukończenia 18 roku życia

34,00 zł

---

---

41,00 zł

III.

Bilety długookresowe imienne

1.

Bilet 12-miesięczny imienny
na wszystkie linie

774,00 zł

387,00 zł

---

---

930,00 zł

465,00 zł

2.

Bilet 90-dniowy imienny
na wszystkie linie

240,00 zł

120,00 zł

---

---

288,00 zł

144,00 zł

3.

Bilet 30-dniowy imienny
na wszystkie linie

96,00 zł

48,00 zł

64,00 zł

32,00 zł

116,00 zł

58,00 zł

4.

Bilet 30-dniowy imienny
liniowy

86,00 zł

43,00 zł

---

---

102,00 zł

51,00 zł

IV.

Bilety długookresowe na okaziciela

1.

Bilet 90-dniowy na okaziciela
na wszystkie linie

360,00 zł

180,00 zł

---

---

432,00 zł

216,00 zł

2.

Bilet 30-dniowy na okaziciela
na wszystkie linie

144,00 zł

72,00 zł

---

---

172,00 zł

86,00 zł

V.

Bilety krótkookresowe na okaziciela dostępne w biletomatach, punktach sprzedaży biletów długookresowych, poprzez aplikację mobilną
lub kodowane na nośniku elektronicznym

1.

Bilet 5-dniowy na okaziciela ważny przez 5 kolejnych dni kalendarzowych począwszy od dnia skasowania
(dla biletów papierowych) lub
od dnia wskazanego przez pasażera
(dla biletu kodowanego na nośniku

elektronicznym)

36,00 zł

18,00 zł

---

---

42,00 zł

21,00 zł

2.

Bilet weekendowy na okaziciela ważny od godz. 18:00 w piątek
do godz. 3:00 w najbliższy poniedziałek

12,00 zł

6,00 zł

---

---

14,40 zł

7,20 zł

VI.

Bilet Seniora imienny
ważny dla osoby,
która ukończyła 65 rok życia, posiadającej w czasie podróży dokument potwierdzający jej wiek

 

 

 

 

 

 

1.

Bilet Seniora 30-dniowy
imienny na wszystkie linie

25,00 zł

---

---

---

---

---

2.

Bilet Seniora 12-miesięczny
imienny na wszystkie linie

250,00 zł

---

---

---

---

---

VII.

Bilet Ucznia imienny
ważny dla dziecka uczęszczającego
do szkoły podstawowej, posiadającego w czasie podróży

legitymację szkolną

 

 

 

 

 

 

1.

Bilet Ucznia 30-dniowy imienny
na wszystkie linie

10,00 zł

---

---

---

---

---

2.

Bilet Ucznia 12-miesięczny imienny
na wszystkie linie

100,00 zł

---

---

---

---

---

VIII.

Bilet Juniora imienny
ważny dla dziecka od 4 roku życia
do momentu rozpoczęcia
nauki w szkole,
posiadającego w czasie podróży dokument potwierdzający jego wiek

 

 

 

 

 

 

1.

Bilet Juniora 30-dniowy imienny
na wszystkie linie

10,00 zł

---

---

---

---

---

2.

Bilet Juniora 12-miesięczny imienny
na wszystkie linie

100,00 zł

---

---

---

---

---

IX.

Bilet turystyczny na okaziciela,
dla gości obiektów zbiorowego zakwaterowania (m.in. hotele, schroniska, hostele) - sprzedawany
przez Łódzką Organizację Turystyczną i jej członków oraz dla organizatorów imprez powyżej 20 uczestników
i trwających nie dłużej niż 15 dni - sprzedawany przez MPK-Łódź
Sp. z o.o., ważny przez 3 kolejne dni począwszy od dnia skasowania.

10,00 zł

5,00 zł

---

---

---

---

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLII/1108/17

Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 22 lutego 2017 r.

 

Opłaty bezgotówkowe w systemie wejście/wyjście

 

Lp.

Opłaty bezgotówkowe
w systemie wejście/wyjście
,
obowiązujące w formie pilotażu w oznakowanych pojazdach wyposażonych
w elektroniczne urządzenia służące do poboru opłat
w systemie wejście/wyjście

Cena za przejechany przystanek,
taryfa normalna – Strefa 1

Cena za przejechany przystanek,
taryfa ulgowa

– Strefa 1

Cena za przejechany przystanek,
taryfa normalna

– Strefa 2

Cena za przejechany przystanek,
taryfa ulgowa

– Strefa 2

Cena za przejechany przystanek,
taryfa normalna

– Strefa 1+2

Cena za przejechany przystanek,
taryfa ulgowa

– Strefa 1+2

1.

pierwszy i drugi przystanek

0,60 zł

0,30 zł 

0,60 zł

0,30 zł 

0,60 zł

0,30 zł 

2.

od 3 do 7 przystanku,
za każdy przystanek

0,20 zł 

0,10 zł 

0,20 zł 

0,10 zł 

0,20 zł 

0,10 zł 

3.

od 8 do 13 przystanku,
za każdy przystanek

0,10 zł 

0,05 zł 

0,10 zł 

0,05 zł 

0,10 zł 

0,05 zł 

4.

od 14 do 20 przystanku,
za każdy przystanek

0,08 zł 

0,04 zł 

0,08 zł 

0,04 zł 

0,08 zł 

0,04 zł 

5.

21
i każdy następny przystanek

0,06 zł 

0,03 zł 

0,06 zł 

0,03 zł 

0,06 zł 

0,03 zł  

© MPK-Łódź Spółka z o.o.