Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. więcej x

MPK-Łódź Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. 90-132 Łódź, ul Tramwajowa 6

serwisy informacyjne

  • Kanały informacyjne
  • MPK na facebook

    MPK na facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Subskrypcja
  • polski
  • English

Zmiany rozkładów

Od godz. 14 w dniu 27 listopada 2020 r. do nocy 29/30 listopada 2020 r. włącznie, zmianie ulegną trasy autobusów linii 86A, 86B, 96A, 96B, 96C, N4A i N4B

więcej

Od dnia 26 listopada 2020 r. zmianie ulegnie trasa autobusu linii 86A

więcej

Od dnia 26 listopada 2020 r. uruchomiony zostanie przystanek Dąbrowskiego - Dw. Łódź Dąbrowa, zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 69A, 69B, 72A, 72B, 92A, 92B, W

więcej

Od dnia 21 listopada 2020 r. zmianie ulegną trasy tramwajowych linia 1, 5

- jednocześnie zostanie zawieszona autobusowa komunikacja zastępcza Z5.

więcej

W dniach 12 - 30 listopada 2020 r., ulegną zmianie trasy autobusów linii 68A, 68B

- jednocześnie uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linia Z68

więcej

Od dnia 9 listopada 2020 r., do odwołania, zmianie ulegną trasy linii 9, 12, 13, 17, 18, 58A, 58B, N7A, N7B

- uruchomiona zostanie autobusowa linia Z12
- zmianie ulegną trasy wyjazdowe i zjazdowe z/do zajezdni Telefoniczna

więcej

Od dnia 9 listopada 2020 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 2, 3A, 3B, 7, 8 , 10A, 10B, 11B, 52, 63, 75A, 75B, 82B, W

więcej

Od dnia 6 listopada 2020 r., zmianie ulegną rozkłady jazdy linii N4B

więcej

Od dnia 2 listopada 2020 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 54B, 63, 82A, 82B, 90A, 90B, Z6

więcej

Od dnia 1 listopada 2020 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 202

więcej

Od dnia 26 października 2020 r. do odwołania, zmianie ulegnie trasa autobusów linii 90B

więcej

Od 26 października 2020 r. zmianie ulegną trasy autobusów linii 59, 73, 87A, 87B, 96A, 96B, 96C, N6, C1

więcej

Od dnia 24 października 2020r., zostanie uruchomiony autobusowy przystanek Zagajnikowa - Inflancka, dla linii 57, 59, 70, 81, N6

więcej

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania zmianie ulegnie trasa autobusowej linia Z41

więcej

Od dnia 19 października 2020 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 82A, 82B

więcej

Od dnia 15 października 2020 r. do odwołania uruchomiona zostanie autobusowa linia Z6

więcej

Od dnia 15 października 2020 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 65A, 65B

więcej

Od dnia 12 października 2020 r. ulegnie zmianie rozkład jazdy linii 94

więcej

Od dnia 11 października 2020 r. (niedziela) (nocny z 10/11 października) do odwołania zmianie ulegnie trasa linii 59, 73, 87A, 87B, 96A, 96B, 96C, N6

więcej

Od nocy 10/11 października 2020 r. zmieni się rozkład jazdy linii N5A, N5B, 96A, 96B, 96C

więcej

Rozkłady jazdy Tramwaje Autobusy Nocne
Rozkład na:
Moje linie
Zaplanuj swoją podróż

Regulamin i przepisy

2018-03-01 00:01

Przepisy taryfowe - Łódź


Artykuł archiwalny

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/1108/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 22 lutego 2017 r.
z późniejszymi zmianami

PRZEPISY TARYFOWE
W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM MIASTA ŁODZI

§ 1.

1. Przepisy obowiązują na liniach komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi i na liniach międzygminnych funkcjonujących na zasadach określonych w porozumieniach międzygminnych, w których Miasto Łódź występuje w charakterze strony.
2. Na podstawie umów zawartych między Miastem Łódź a podmiotami organizującymi lub wykonującymi przewozy poza systemem lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi uznawane za ważne mogą być bilety sprzedawane lub honorowane przez te podmioty. W przypadku gdy przewidywane wpływy do budżetu Miasta Łodzi wynikające z zawartych umów będą kształtowały się na poziomie powyżej 75% cen biletów przewidzianych w załączniku Nr 2 do uchwały, dla zawarcia i wypowiedzenia umów z ww. podmiotami nie jest wymagana zgoda Rady Miejskiej w Łodzi.

§ 2.

1. Pierwszą czynnością, jaką pasażer jest zobowiązany dokonać bezpośrednio po wejściu do pojazdu jest skasowanie biletu za przejazd o łącznym nominale równym co najmniej opłacie za podróż w wybranym przez niego przedziale czasowym, bądź zakup biletu:
1) za pomocą systemu płatności mobilnych;
2) w pojeździe i jego skasowanie.
1a. W przypadku wnoszenia opłat bezgotówkowych w systemie wejście/wyjście, pierwszą czynnością, jaką pasażer jest zobowiązany dokonać bezpośrednio po wejściu do pojazdu jest przyłożenie bezstykowej karty płatniczej do urządzenia służącego do poboru opłat bezgotówkowych.
1b. W momencie zakończenia podróży w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, pasażer jest zobowiązany do ponownego przyłożenia bezstykowej karty płatniczej do urządzenia służącego do poboru opłat bezgotówkowych. W przypadku braku potwierdzenia zakończenia podróży, opłata za przejazd zostaje naliczona do końca trasy danego pojazdu.
1c. Wysokość opłat bezgotówkowych w systemie wejście/wyjście określa załącznik Nr 3 do uchwały.
2. Czas podróży i związana z nim opłata liczą się od momentu wniesienia opłaty lub przyłożenia bezstykowej karty płatniczej do urządzenia służącego do poboru opłat bezgotówkowych.
2a. Do dnia 31 grudnia 2020 r. bilety jednorazowe, o których mowa w pkt I 1. lit. a załącznika Nr 2 do uchwały stają się biletami do 40 min., natomiast bilety, o których mowa w pkt I 1. lit. b załącznika Nr 2 do uchwały stają się biletami do 60 min.
3. W przypadku decyzji pasażera o wydłużeniu podróży, jest on zobowiązany przed upływem poprzedniego przedziału czasowego dokonać właściwego dopełnienia opłaty za przejazd, zgodnie z obowiązującą taryfą. Zasada dopełnienia opłaty za podróż dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych czasowych, za wyjątkiem biletów jednodniowych.
4. Do kontroli należy zachować wszystkie bilety za przejazd od czasu rozpoczęcia podróży.
5. W przypadku wyboru biletów jednodniowych, biletów grupowych oraz biletów krótkookresowych na okaziciela w momencie rozpoczęcia podróży należy w tym samym czasie wnieść całą opłatę za przejazd.
6. Wniesiona opłata uprawnia pasażera do przesiadania się do dowolnie wybranego pojazdu komunikacji miejskiej, w ramach opłaconego przedziału czasowego. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży. Okres ważności biletu przedłuża się odpowiednio o wydłużony czas podróży, spowodowany opóźnieniem się pojazdu, w stosunku do obowiązującego rozkładu jazdy.

7. Zakupione bilety jednorazowe nie podlegają zwrotowi.

§ 3.

1. Bilety strefy 1 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.
2. Bilety strefy 2 uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego tylko w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.
3. Bilety strefy 1+2 uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.
3a. Miejsce przekroczenia strefy jako granicy taryf jest określone w rozkładzie jazdy linii komunikacyjnych wykraczających poza pierwszą strefę taryfową.
4. Bilety długookresowe liniowe, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, uprawniają do przejazdu pojazdami dwóch linii komunikacyjnych, które posiadają co najmniej jeden wspólny punkt przesiadkowy, wybranych przez pasażera w chwili zakupu biletu, lub pojazdami innych linii, których trasy na danym odcinku ściśle pokrywają się z trasami wybranych linii.
5. Bilety długookresowe na wszystkie linie, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, uprawniają do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach komunikacyjnych właściwych dla wybranej przez pasażera strefy taryfowej, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Bilety właściwe dla strefy 1 oraz strefy 1+2 obowiązują również w pociągach przewoźników kolejowych, z którymi Miasto Łódź zawarło stosowne umowy, wyłącznie w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.
7. Zakup biletów długookresowych następuje:
1) poprzez zakodowanie biletu na elektronicznej karcie zbliżeniowej będącej nośnikiem biletów w formie elektronicznej;
2) za pomocą systemu płatności mobilnych.
8. Daty ważności biletów długookresowych, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, określa pasażer.
9. Bilety długookresowe są ważne we wszystkie dni tygodnia na liniach dziennych i nocnych.
10. Pasażer ma prawo do nabycia biletu długookresowego nie wcześniej niż 30 dni przed początkiem jego okresu ważności.
11. Bilety krótkookresowe na okaziciela i długookresowe na okaziciela nie podlegają zwrotowi.
12. Pasażer na swój wniosek może otrzymać zwrot równowartości biletu długookresowego imiennego, nie później niż 14 dni przed upływem jego ważności, w kwocie proporcjonalnej do czasu jego wykorzystania, po potrąceniu 10 % zwracanej kwoty, stanowiącej opłatę manipulacyjną.
13. Wzory, formy oraz zasady sprzedaży biletów określa jednostka organizacyjna upoważniona do organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi.
14. Zasady wnoszenia i kontroli opłat, sposób reklamacji oraz pojazdy, w których system wejście/wyjście będzie wykorzystywany określa jednostka organizacyjna upoważniona do organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi.

§ 4.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:


Podmiot

Dokumenty, którymi podmiot winien się legitymować

1)

posłowie i senatorowie RP

legitymacja posła lub senatora;

2)

radni Rady Miejskiej w Łodzi

legitymacja wydana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi;

3)

inwalidzi wojenni lub wojskowi

książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego;

4)

osoby represjonowane

legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

5)

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub I grupę inwalidztwa wydaną przed 1 stycznia 1998 r. przez organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji lub wypis lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, lub dokument, na podstawie którego bilet ten może zostać wydany (legitymacja lub orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wypis z treści orzeczenia organu orzekającego o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji); ponadto w czasie podróży pasażer winien posiadać dokument stwierdzający jego tożsamość;

6)

osoby niewidome i niedowidzące oraz ich przewodnicy

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, lub dokument, na podstawie którego bilet ten może zostać wydany (orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku lub legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku albo orzeczenia o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu wzroku); ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość;

7)

dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli i szkół integracyjnych lub przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego lub legitymacja szkolna ucznia niepełnosprawnego o wzorze zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie ww. orzeczenia;

8)

dzieci i młodzież z upośledzeniem narządu ruchu do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

legitymacja lub orzeczenie o niepełnosprawności z powodu upośledzenia narządu ruchu wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności bądź bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie ww. dokumentów;

9)

wyłącznie podczas podróży na trasie: dom - ośrodek rehabilitacyjny, dom - warsztaty terapii zajęciowej, osoby:
a) uczęszczające do ośrodków rehabilitacyjnych, w których zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku,
b) uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej,
Osoby, o których mowa w lit. a i b muszą spełniać jeden z poniższych warunków:
- posiadać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- posiadać orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów, wydane i ważne przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
- posiadać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez organ orzekający o niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów;

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów oraz zaświadczenia specjalistycznej jednostki służby zdrowia (zaświadczenia kierownika ośrodka rehabilitacyjnego lub warsztatów terapii zajęciowej); ponadto w czasie podróży pasażer powinien posiadać zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego i ośrodka rehabilitacyjnego, lub warsztatu terapii zajęciowej, wydane przez te placówki;

10)

osoby, które ukończyły 70 lat

dowód stwierdzający tożsamość lub bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie dokumentu tożsamości;

11)

dzieci przed ukończeniem 4 lat

dokument stwierdzający wiek dziecka;

12)

dzieci i młodzież przebywające w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie zaświadczenia wystawionego przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego;

13)

pracownicy firm przewozowych obsługujących linie komunikacyjne lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, funkcjonujące w oparciu o umowy i porozumienia międzygminne, o których mowa w § 1, emeryci i renciści Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Spółka z o.o. oraz emeryci i renciści byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat, na liniach obsługiwanych przez daną firmę

odpowiednia legitymacja wydana przez wymienione jednostki;

14)

podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji

legitymacja służbowa;

15)

opiekunowie osób, wymienionych w pkt 5, podróżujący z podopiecznym, a w przypadku podopiecznych uczęszczających do ośrodków rehabilitacyjnych lub na warsztaty terapii zajęciowej, także podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby

podczas podróży z podopiecznymi na podstawie wskazania, natomiast podczas podróży powrotnej i podczas podróży po podopiecznych - ważny jednorazowy 60-minutowy bilet specjalny, wydany na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 3 ust. 13;

16)

opiekunowie osób, wymienionych w pkt 7 i 8, podróżujący z podopiecznym oraz w dni powszednie od poniedziałku do piątku podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby

17)

kontrolerzy lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi podczas wykonywania obowiązków służbowych

upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 13;

18)

osoby, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" lub będące krwiodawcami, którzy oddali nie mniej niż:
a) 15 litrów krwi - dla kobiet,
b) 18 litrów krwi - dla mężczyzn

legitymacja „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" wydana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez Stację Krwiodawstwa, oraz dokument stwierdzający tożsamość lub bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie ww. legitymacji lub zaświadczenia;

19)

dzieci i młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 4 lat do ukończenia 20 roku życia, uczęszczające do przedszkola, uczące się, studiujące i wychowujące się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających Łódzką Kartę Dużej Rodziny 4+

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 4+ wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość, okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 4+ przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości;

20)

właściciele samochodów osobowych oraz osoby im towarzyszące - łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, w dniu 22 września podczas corocznych obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu

dowód rejestracyjny samochodu osobowego wystawiony na jednego z pasażerów;

21)

studenci wyższych uczelni, wpisanych na listy uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, podczas Juwenaliów organizowanych przez uczelnie wyższe, których siedziby znajdują się na terenie miasta Łodzi, na całej trasie linii przejeżdżających przez odcinki ulic i alei: Pomorskiej od Kopcińskiego do Konstytucyjnej; Narutowicza od Kopcińskiego do Konstytucyjnej; Politechniki od Radwańskiej do Wróblewskiego; Wólczańskiej od Radwańskiej do Wróblewskiego

ważna legitymacja studencka;

22)

dzieci i młodzież uczestniczące w cyklicznych, ogólnopolskich imprezach sportowych, których gospodarzem jest Miasto Łódź oraz ich opiekunowie

identyfikator wydany przez organizatora imprezy sportowej zawierający zdjęcie, imię i nazwisko, termin rozgrywek („od"-„do") i dyscyplinę sportu, której dotyczy, zatwierdzony przez jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 13 oraz legitymacja szkolna, dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość uczestnika;

23)

seniorzy powyżej 60 roku życia w czasie obchodów Łódzkich Senioraliów przypadających w terminach określonych w ogłoszeniach Prezydenta Miasta Łodzi publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi

Miejska Karta Seniora. Ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość;

24)

radni Miejskiej Rady Seniorów

legitymacja radnego Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi; Ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość;

25)

wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

identyfikator wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

26)

dzieci w wieku od 6 do 13 lat uczestniczące w zajęciach zamkniętych w formie półkolonii organizowanych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich przez Urząd Miasta Łodzi

zaświadczenie wydane przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi dla organizatora półkolonii, określające termin trwania turnusu;

27)

podróżujący w Strefie I w dniach 6, 7 i 8 grudnia 2019 r.

28)

uczestnicy DOZ Maratonu w czasie trwania tego wydarzenia

numer startowy DOZ Maratonu

29)

osoby posiadające status: „działacza opozycji antykomunistycznej” lub „osoby represjonowanej z powodów politycznych"

legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „dzia- łacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

30)

akredytowani uczestnicy Akademickich Mistrzostw Europy w badmintonie w czasie trwania tego wydarzenia oraz dwa dni przed rozpoczęciem i dzień po zakończeniu tego wydarzenia

imienna akredytacja wydana przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej dla uczestników zawodów;

31)

akredytowani uczestnicy Akademickich Mistrzostw Europy w piłce siatkowej w czasie trwania tego wydarzenia oraz dwa dni przed rozpoczęciem i dzień po zakończeniu tego wydarzenia

imienna akredytacja wydana przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej dla uczestników zawodów.

32)

akredytowani uczestnicy III Międzynarodowej Studenckiej Konferencji All for Sports w czasie trwania tego wydarzenia praz dzień przed rozpoczęciem i dzień po zakończeniu tego wydarzenia

imienna akredytacja wydana przez Komitet organizacyjny Konferencji All for Sports.

§ 5.

Zasady oraz miejsce wydawania biletów specjalnych kodowanych na elektronicznej karcie zbliżeniowej będącej nośnikiem biletów specjalnych w formie elektronicznej, na podstawie dokumentów uprawniających pasażera do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, określa jednostka, o której mowa w § 3 ust. 13.

§ 6.

Do ulgowych przejazdów uprawnieni są:


Podmiot

Dokumenty, którymi podmiot winien się legitymować

1)

kombatanci

zaświadczenie lub legitymacja kombatancka wystawiona przez właściwy Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych bądź zaświadczenie wystawione przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;

2)

weterani i weterani poszkodowani

legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

3)

dzieci i młodzież do 26 roku życia, uczęszczające do szkół publicznych lub posiadających uprawnienia szkoły publicznej

ważna legitymacja szkolna;

4)

studenci i słuchacze studiów doktoranckich wyższych uczelni, wpisanych na listy uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

legitymacja studencka lub legitymacja słuchacza studiów doktoranckich lub inny dokument potwierdzający status studenta lub doktoranta;

5)

dzieci i młodzież do 26 roku życia oraz studenci uczęszczający do szkół zagranicznych

ważna międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card (ISIC);

6)

uczniowie do 26 roku życia wykonujący praktyczną naukę zawodu w celu uzyskania Dyplomu Czeladniczego w warsztatach rzemieślniczych

ważna legitymacja wystawiona przez uprawnioną Izbę Rzemieślniczą;

7)

emeryci i renciści, z wyjątkiem osób wymienionych w § 4 pkt 1-6,9-10 i 13

legitymacja emeryta - rencisty wydana przez właściwy organ emerytalno - rentowy. Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość;

8)

osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierające zasiłek stały

orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z decyzją administracyjną o przyznaniu zasiłku stałego. Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość;

9)

dzieci w wieku od lat 4 do 7 lat

dokument stwierdzający wiek dziecka;

10)

dzieci i młodzież do 25 roku życia, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny 3 - przysługuje 75% ulgi od wartości biletu normalnego 30 lub 90 - dniowego imiennego na wszystkie linie

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 3 wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość, okazania Karty Dużej Rodziny 3 przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości;

11)

dzieci i młodzież od 20 do 25 roku życia, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny 4+ - przysługuje 75 % ulgi od wartości biletu normalnego 30 lub 90 - dniowego imiennego na wszystkie linie

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 4+ wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość;

12)

osoby wskazane jako osoby uprawnione w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych danego miasta/gminy, z którym Miasto Łódź zawarło porozumienie międzygminne, na warunkach w nim określonych

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie okazania dokumentu uprawniającego do korzystania z programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych danego miasta/gminy wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazanie dokumentu uprawniającego do korzystania z ww. programu przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości;

13)

osoby osiągające dochód równy lub niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej - przysługuje 75 % ulgi od wartości biletu normalnego 30 - dniowego imiennego na wszystkie linie

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie okazania pisemnej informacji wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi potwierdzającej, że osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczenia z pomocy społecznej; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość;

14)

osoby zatrudnione w zakładzie pracy chronionej, spełniające jeden z poniższych warunków:
a) posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b) posiadające orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów, wydane i ważne przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
c) posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez organ orzekający o niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów - przysługuje 90 % ulgi od wartości stanowiącej iloczyn ceny biletu normalnego jednodniowego oraz liczby dni

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na czas określony (w terminie "od" - "do") na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów i zaświadczenia zakładu pracy chronionej; ponadto w czasie podróży pasażer powinien posiadać dokument stwierdzający jego tożsamość.§ 7.

Kontroli biletów dokonują kontrolerzy upoważnieni imiennie przez kierownika jednostki, o której mowa w § 3 ust. 13.

§ 8.

1. W razie stwierdzenia przez kontrolera, o którym mowa w § 7, zaistnienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:
1) brak biletu;
2) posiadanie biletu nieważnego za przejazd;
3) brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu;
4) brak dokumentu uprawniającego do ulgowego przejazdu;
5) spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny
6) brak dokumentu uprawniającego do przejazdu przy wykorzystaniu biletu określonego w pkt. VI, VII lub VIII załącznika Nr 2 do uchwały
 – pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, w wysokości określonej w ust. 3, oraz w sytuacji określonej w pkt 1-4 i 6
 – opłaty za podróż o wartości równej cenie biletu jednorazowego czasowego do 60 minut.


2. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1, podlega zapłacie w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.


3. . Z zastrzeżeniem ust. 4, wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1-3 jako 3-krotność ceny biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie strefy 1;
2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 jako 2-krotność ceny biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie strefy 1;
3) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 jako 6-krotność ceny biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie strefy 1;
4) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6 jako 2-krotność ceny biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie strefy 1.


4. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 3 pkt 1-3 obniża się o 60 % w przypadku wniesienia opłaty na miejscu u kontrolera biletów za potwierdzeniem wpłaty lub w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.

§ 9.

1. W sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 opłata dodatkowa zostaje anulowana, zaś uiszczona podlega w całości zwrotowi, w przypadku opłacenia opłaty manipulacyjnej, określonej w ust. 4 i przedstawienia w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 2:
1) ważnego w czasie kontroli biletu długookresowego imiennego;
2) aktualnego w dniu kontroli dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego;
3) ważnego w czasie kontroli biletu bądź dokumentu, określonego w pkt. VI, VII i VIII załącznika Nr 2 do uchwały.


2. W przypadku przedstawienia ważnego w czasie kontroli biletu długookresowego imiennego lub aktualnego w dniu kontroli dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego po upływie terminu określonego w § 9 ust. 1, nie później niż w terminie określonym § 10 ust. 1, opłatę dodatkową obniża się do wysokości kwoty określonej w § 8 ust. 3 pkt 2


3. W przypadku kradzieży dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, po przedstawieniu przez pasażera zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie zdarzenia, wydanego przez Policję, opłata dodatkowa zostaje anulowana, a opłata manipulacyjna, o której mowa w ust. 1, nie zostaje naliczona.

4. Wysokość opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1, ustala się jako 5-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego czasowego normalnego.

5. W przypadku awarii biletomatu mobilnego w pojeździe, potwierdzonej przez kontrolera biletów lub przewoźnika:
1) opłata dodatkowa zostaje anulowana, zaś uiszczona podlega w całości zwrotowi, po wniesieniu opłaty za podróż o wartości równej cenie biletu jednorazowego czasowego do 60 minut w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 2 lub od daty potwierdzenia awarii przez przewoźnika;
2) opłata dodatkowa nie zostaje nałożona po wniesieniu opłaty za podróż o wartości równej cenie biletu jednorazowego czasowego do 60 minut na miejscu u kontrolera biletów.

§ 10.

1. Od nałożonej opłaty dodatkowej, o której mowa w § 8, pasażerowi przysługuje możliwość złożenia odwołania w terminie 3 miesięcy od dnia wystawienia dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 2. Wniesienie odwołania nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i nie ma wpływu na bieg terminu określonego w § 8 ust. 4.

2. Rozpatrywanie odwołań, o których mowa w ust. 1, następuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. poz. 266). 

© MPK-Łódź Spółka z o.o.