Regulamin i przepisy

2018-03-01 00:01

Przepisy taryfowe - Łódź

UCHWAŁA NR XLII/1108/17

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

 

(opublikowana w Dz.Urz. Woj.Łódzkiego 15.03.2017, weszła w życie od dnia 2.04.2017)

z późniejszymi zmianami wprowadzonymi:

-         od   2.04.2017 r.  – Uchwałą Nr XLIII/1135/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017 r.

-         od 29.06.2017 r.  – Uchwałą Nr L/1265/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r.

-         od   1.09.2017 r.  – Uchwałą Nr L/1265/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r.

-         od 16.06.2017 r.  – Uchwałą Nr L/1265/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r.

-         od   5.10.2017 r.  – Uchwałą Nr LVI/1348/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2017 r.

-         od 20.10.2017 r.  – Uchwałą Nr LVII/1375/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 września 2017 r.

-         od   1.03.2018 r.  – Uchwałą Nr LXV/1663/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 r.

-         od 13.04.2018 r.  – Uchwałami Nr LXIX/1750 i 1751/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.

-         od 21.06.2018 r.  – Uchwałą Nr LXXI/1840/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2018 r.

-         od 22.09.2018 r.  – Uchwałą Nr LXXIV/2031/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r.

-         od 25.09.2018 r.  – Uchwałami Nr LXXIV/2004 i 2006/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r.

-         od 11.10.2018 r.  – Uchwałą Nr LXXV/2052/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 września 2018 r.

-         od   5.04.2019 r.  – Uchwałą Nr VI/188/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.

-         od   8.05.2019 r.  – Uchwałą Nr VII/253/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2019 r.

-         od 28.05.2019 r.  – Uchwałą Nr VIII/256/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r.

-         od 16.07.2019 r.  – Uchwałą Nr X/358/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 r.

-         od 21.11.2019 r.  – Uchwałą Nr XV/631/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r.

-         od 6 i 21.12.2019 r.  – Uchwałą Nr XVI/680/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r.

-         od   1.02.2020 r.  – Uchwałą Nr XVII/714/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2019 r.

-         od   od 15.08.2020 r. – Uchwałą Nr XXVIII/935/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 lipca 2020 r. r.

-         od   od 10.09.2020 r. – Uchwałą Nr XXIX/971/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2020 r. r.

-         od   od 21.10.2020 r. – Uchwałą Nr XXX/1004/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 września 2020 r. r.

-         od   od 9.12.2020 r. – Uchwałą Nr XXXII/1046/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2020 r. r.

-         od   od 1.04 i 1.05.2021 r. – Uchwałą Nr XL/1228/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. r.

-         od   od 1.03.2022 r. – Uchwałą Nr LIII/1613/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r. r.

-         od   od 21.05.2022 r. – Uchwałą Nr LIX/1784/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2022 r. r.

-         od   od 17.07.2022 r. – Uchwałą Nr LXI/1848/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 czerwca 2022 r. r.

-         od   od 8.10.2022 r. – Uchwałą Nr LXIV/1923/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2022 r. r.

 

Na podstawie

art. 7 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948), art. 50a ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1440, 1753, 1890 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342), art.34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. poz.915)

Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się przepisy taryfowe dotyczące przewozu osób w środkach komunikacji lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, zwane dalej przepisami taryfowymi w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wysokość cen urzędowych za usługi przewozowe realizowane lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi określają załączniki Nr 2-4 do uchwały.

§ 2.

1. Przepisy, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują na międzygminnych liniach komunikacyjnych w zakresie i na zasadach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych pomiędzy zainteresowanymi jednostkami samorządów terytorialnych.

2. W przypadku, gdy trasa linii komunikacyjnej wybiega poza granice miasta i jej funkcjonowanie nie jest uregulowane porozumieniem międzygminnym, na całej długości linii obowiązują przepisy uchwały.

§ 3.

Bilety okresowe, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 5, zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXIX/754/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2395), zmieniona uchwałą Nr XXXI/794/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2798).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

 

Załącznik nr 1 - Przepisy taryfowe w Lokalnym Transporcie Zbiorowym Miasta Łodzi (plik PDF - 152kB)

Załącznik nr 2 - Wysokość cen urzędowych za usługi przewozowe realizowane lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi (plik PDF - 69kB)

Załącznik nr 3 - Opłaty bezgotówkowe w systemie wejście/wyjście (plik PDF - 53kB)

Załącznik nr 4 - Wysokość cen urzędowych za usługi przewozowe realizowane lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi dla posiadaczy Karty Mieszkańca (plik PDF - 60kB)